Declaración de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web Gardacostas de Galicia.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Poden existir problemas para percibir algúns elementos do sitio afectando aos requisitos 9.1.3.1 Información e relacións e 9.1.4.3 Contraste (mínimo) de UNE-EN 301 549:2019.
  • Pódense experimentar problemas no acceso ás funcionalidades dos elementos do sitio afectando aos requisitos 9.2.1.1 Teclado, 9.2.4.4 Propósito das ligazóns (no seu contexto), 9.2.4.6 Encabezados e etiquetas e 9.2.4.7 Visibilidade do foco de UNE-EN 301 549:2019.
  • Pode non estar dispoñible algunha información relativa a elementos do sitio que afecte a comprender como usar estes elementos ou a información que proporcionan afectando ao requisito 9.3.1.2 Idioma das partes de UNE-EN 301 549:2019.
  • Algúns navegadores ou produtos de apoio poden experimentar problemas para interpretar algúns elementos deste sitio afectando ao requisito 9.4.1.1 Procesamento de UNE-EN 301 549:2019.
 2. carga desproporcionada: non aplica.
 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

 

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 14/02/2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 14/02/2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar

Declaración de accesibilidad

La Xunta de Galicia se comprometió a hacer accesibles sus sitios web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

Esta declaración de accesibilidad aplica al sitio web Gardacostas de Galicia.

Situación del cumplimiento

Este sitio web es parcialmente conforme al RD 1112/2018 debido a las excepciones y a la falta de conformidad de los aspectos que se indican a continuación.

Contenido no accesible

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por lo siguiente:

 1. falta de conformidad con el RD 1112/2018:
  • Pueden existir problemas para percibir algunos elementos del sitio afectando a los requisitos 9.1.3.1 Información y relaciones y 9.1.4.3 Contraste (mínimo) de UNEEN 301 549:2019.
  • Se pueden experimentar problemas en el acceso a las funcionalidades de los elementos del sitio afectando a los requisitos 9.2.1.1 Teclado, 9.2.4.4 Propósito de los enlaces (en su contexto), 9.2.4.6 Encabezados y etiquetas y 9.2.4.7 Visibilidad del foco de UNE-EN 301 549:2019.
  • Puede no estar disponible alguna información relativa a elementos del sitio que afecte a comprender como usar estos elementos o la información que proporcionan afectando al requisito 9.3.1.2 Idioma de las partes de UNE-EN 301 549:2019.
  • Algunos navegadores o productos de apoyo pueden experimentar problemas para interpretar algunos elementos de este sitio afectando al requisito 9.4.1.1 Procesamiento de UNE-EN 301 549:2019.
 2. carga desproporcionada: no aplica.
 3. el contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable: no aplica.

 

Preparación de la presente declaración de accesibilidad

Esta declaración fue preparada el 14/02/2022.

El método empleado para preparar la declaración fue una autoevaluación llevada a cabo por el Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega).

Última revisión de la declaración: 14/02/2022.

Observaciones y datos de contacto

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de W_GARCOS_DA_revPolitWeb_01.00_20220214_gl Páxina 13 de 14MO_v.06.01 sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 14/02/2022.

Ligazóns relacionadas