Contacto

Mapa

Formulario de contacto

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural
Finalidade do tratamento Responder ás dúbidas e suxestións recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, retificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
7 + 2 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.

Datos de contacto

Número de teléfono981 544 070
Sar, 75 - 15703
Santiago de Compostela
(A Coruña)

Gardacostas Xunta de Galicia

Sobre nosotros

El Servizo de Gardacostas de Galicia es el organismo encargado de la vigilancia, busca, salvamento y protección del medio marino en las aguas gallegas. Depende de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

Información

  • DirecciónSar, 75 - 15703
    Santiago de Compostela
    (A Coruña)
  • teléfono981 544 070
  • emailpesca.sala.operacions [at] xunta.gal

Redes Sociales

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram