* Campo requerido
2 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Contacto

981 544 070

Sar, 75 – 15703
Santiago de Compostela
(A Coruña)

escudo

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

×
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Mar
Finalidades do tratamento Responder as dúbidas e suxerencias recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais